Nowy koszyk 0 PLN

Reklamacje i zwroty
Data publikacji:

Gwarancja i rękojmia

 1. Wisko International Sp. z o.o. udziela 12 miesięcznej gwarancji na sprzedawane przez siebie towary, których Wisko International Sp. z o.o. jest, zgodnie z oznaczeniem umieszczonym na towarze, importerem, producentem lub dystrybutorem.
 2. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub uszkodzeń, a w szczególności:
  • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  • niekompletności przesyłki,
  • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia (dokument sprzedaży)
  Kupujący obowiązany jest do podjęcia działań w celu ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym do sporządzenia protokołu z oględzin przeprowadzonych w obecności kuriera. Protokół z oględzin stanowi wyłączną podstawę reklamacji wad związanych z przesyłką towaru. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego, a w każdym razie nie później niż 3 dni od dnia doręczenia przesyłki, powiadomienia Wisko International Sp. z o.o. na adres reklamacje@wisko.eu o zaistniałej sytuacji. W razie niedochowanie któregokolwiek z powyższych wymogów Kupujący traci przysługujące mu uprawnienia.
 3. Gwarancja przysługuje Kupującemu na podstawie dowodu zakupy (paragonu albo faktury VAT).
 4. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, że doręczony towar ma wady, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wisko International Sp. z o.o., w każdym razie nie później niż 7 dni kalendarzowych od dnia wykrycia wady. Zgłoszenie powinno być dokonane mailowo na adres reklamacje@wisko.eu. Niezawiadomienie w terminie lub dokonanie go w sposób odmienny od przewidzianego w Regulaminie skutkuje utratą uprawnień przez kupującego.
 5. W razie wykrycia wady Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia formularza pobranego ze strony www.wisko.eu z zakładki „Reklamacje” oraz dostarczenia go wraz z towarem i dowodem zakupu (paragonem albo fakturą VAT), na własny koszt, na adres Wisko International Sp. z o.o. : Dział Reklamacji Wisko International Sp. z o.o. Bilczyce 298, 32-420 Gdów. W razie reklamacji więcej niż jednej sztuki towarów kupujący obowiązany jest dołączyć wykaz wszystkich reklamowanych towarów wraz z podaniem ilości. Wszelkie rozbieżności między odesłanymi towarami a ich wykazem obciążają Kupującego. Kupujący odsyłając towar zobowiązany jest należycie go zapakować i zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Wisko International Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie na skutek niewłaściwego zapakowania i zabezpieczenia towaru przez Kupującego.
 6. Sprzedawca obowiązany jest ustosunkować się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od daty skutecznego jej złożenia. Za datę złożenia reklamacji rozumie się jej złożenie zgodnie z wszystkimi wymogami określonymi w niniejszym regulaminie, zwłaszcza dotyczy to doręczenia prawidłowego wypełnionego formularza reklamacyjnego. W przypadku braku skutecznego złożenia reklamacji czas realizacji zgłoszenia może ulec wydłużeniu.
 7. Gwarancją nie są objęte:
  • uszkodzenia mechaniczne produktu
  • uszkodzenia powstałe w transporcie,
  • zniszczenia powstałe z winy użytkownika,
  • wady powstałe z winy użytkownika,
  • wady powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania produktu, niezgodnie z jego przeznaczeniem bądź informacjami zawartymi w instrukcji obsługi,
  • próby naprawy lub modyfikacji przeprowadzone na własną rękę przez nabywcę,
  • zużycie produktu wynikające z jego normalnej eksploatacji.
 8. Wysłanie przez Kupującego towaru, który nie podlega gwarancji zgodnie z niniejszym regulaminem, towar zostanie odesłany Kupującemu na jego koszt.
 9. W razie dokonania przez Sprzedającego wymiany lub naprawy towaru, gwarancja na sprzedany towar nie ulega wydłużeniu lub odnowieniu.
 10. Wisko International Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie Kupującego lub wyrządzone umyślnie.
 11. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty ani nie oferuje żadnych usług posprzedażnych.